AV                                                                                 www.fewoinzeeland.nl

Vakantiehuis                                                                   'CAP D'ESTE' 

 

ALGEMENE HUUR - EN ANNULERINGSVOORWAARDEN ‘CAP D’ESTE’

25.09.2015 laatst aangepast 01.01.2016

 

Huurobject:     de woning met tuin, genaamd ‘CAP D’ESTE’, Oosterpark 51,

                           4356 GK Oostkapelle, Nederland.

Verhuurder:     De eigenaar van het huurobject.  

Huurder:          Partij die de woning huurt met een huurcontract.

Huurcontract:   Formulier met alle gegevens betreffende de huur van ‘CAP D’ESTE’ .

( Het huurcontract toont ook alle gegevens van de verhuurder - Naam, adres, IBAN ) 

1.Boekingen:

a. Een boeking van  CAP D’ESTE kan of digitaal of schriftelijk tot stand komen en is zowel voor de huurder als ook voor de verhuurder  bindend , zodra het huurcontract aan de verhuurder is geleverd en het totale factuurbedrag betaald is.

b. De verhuurder kent geen reservering toe in de zin van voorlopige boekingen of opties. De verhuurder kent alleen boekingen toe in de zin van punt a. 

2. Financiele regeling:

a. Het totale factuurbedrag dient per onmiddellijk betaald te worden. Een niet onmiddellijke betaling kan een boeking van het huurcontract van de zijde van de verhuurder onmogelijk maken ten gevolge van een nieuwe boeking.

b. Bij uitzondering is een betaling in betaaltermijnen mogelijk. Dit geldt uitsluitend indien dit beding in het huurcontract is opgenomen: 

De aanbetaling welke bedraagt 50 % van de huurkosten ( huur, belasting en waarborg ) moet binnen 7 dagen na de boeking op de rekening van de verhuurder zijn bijgeschreven. De resterende 50% van de huurkosten dienen ten laatste 3 maanden voor de aankomstdag betaald te worden. 

c. Er zijn geen administratiekosten. Kosten van overschrijving zijn steeds kosten van de huurder. 

d. Het overmaken van de betaling geldt als enige boekingsbevestiging.

e. Door een betaling verklaart de huurder zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

f. De waarborg bedraagt € 250,-

g. De energiekosten, Gas: € 0,70/m³, Stroom: € 0,40/kWh ( Tarief 2015/16 ), worden naar verbruik berekend en met de borgsom verrekend.

h. De huurder noteert bij aankomst en bij vertrek de meterstanden en meldt die aan de verhuurder ( Bij het uitblijven van deze meldingen geldt een forfaitair bedrag van € 50,- / per week. ).

3. Rechten en verplichtingen van de verhuurder:

a. De verhuurder verplicht zich het huurobject op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

b. Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of door aspirant-huurders doen bezichtigen.

4. Rechten en verplichtingen van de huurder:

a. Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het huurobject volstrekt bekend.

b. Het maximaal aantal personen is 4 (vier). Baby's en kinderen gelden als personen. zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag alleen het bij reservering aangegeven personenaantal in het huurobject en de tuin overnachten. Een groep van uitsluitend jongeren of jongvolwassenen jonger dan 23 jaar is uitsluitend geoorloofd met schriftelijke toestemming van de verhuurder. Huisdieren zijn verboden in het huurobject en in de tuin. Roken is verboden in het huis. 

c. De huurder mag het huurobject niet aan derden verder verhuren of in gebruik geven.

d. De huurder is verplicht het huurobject in overeenstemming met de aanwezig zijnde inventaris als een goed huurder te behandelen en alle schade die tijdens de huurperiode ontstaat per direct aan de verhuurder te melden en vergoeden. 

e. Het verblijf in het huurobject geschiedt op risico van de huurder. De huurder neemt ook de verantwoordelijkheid voor zijn gasten en familie. De bewijslast ligt hierbij bij de huurder. Alle gasten dienen zich aan de huisregels te houden.

f. De plicht tot schadevergoeding geldt ook bij vermissing van huisinventaris en andere tot het huurobject behorende voorwerpen. 

g. Huurder verklaart in bezit te zijn van een WA-verzekering alsmede een Reis- en annuleringsverzekering. 

h. Huurder zal tijdens zijn verblijf het huurobject schoonhouden en steeds op een ordelijke wijze bewonen. 

i. Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat af te leveren. Is dit niet het geval, dan is de verhuurder gerechtigd extra kosten te berekenen.

j. De huurder laat de eindschoonmaak verrichten à € 60,- ,  behalve indien bij uitzondering schriftelijk overeengekomen is, dat de huurder zich verplicht zelf de volledige eindschoonmaak te doen.  

k. Huurder zal het huurobject uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of bruikleen afstaan.

l. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.

m. Huurder zal, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zelf bedlinnen, hand- en keukendoeken meebrengen.

o. Het is de huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan de omgeving, vooral tussen 22:00 en 8:00 uur.

p. De huurder, zijn familieleden en gasten moeten zich aan de Huisregels houden. Deze staan vermeld in het Reglement van Orde van  CAP D’ESTE.

q. Bij het niet nakomen van de verplichtingen wordt door de verhuurder per onmiddellijk het contract beëindigd zonder recht op enige compensatie en moet het huurobject per onmiddellijk worden verlaten. Extra kosten ten gevolge van de ontruiming, bijvoorbeeld in gevolge van politie-ingrijpen, dienen door de huurder te worden betaald. 

5. Algemene bepalingen:

a. De terbeschikkingstelling van het huurobject aan huurder geschiedt door de ter beschikkingstelling van de huissleutel.

b. Het vakantieobject moet op de dag van aankomst uiterlijk 20:00 uur betrokken worden, indien geen andere afspraken zijn gemaakt. Huurders die niet op tijd aan kunnen komen, zijn verplicht de verhuurder tijdig hiervan op de hoogte te stellen.

c. Eventuele bezwaren met betrekking tot het huurobject dienen onmiddellijk bij de aanvang van de huurtermijn, doch uiterlijk binnen 12 na het huurbegin, met de verhuurder te worden opgenomen, om zo de verhuurder in gelegenheid te stellen een en ander zo mogelijk onmiddellijk op te lossen. Na deze tijd kan geen beroep meer worden gedaan op een gebrek betreffende de accommodatie. 

e. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, ongevallen of beschadiging van eigendommen van huurder, een en ander behoudens in geval van schuld aan zijn zijde. Alsdan zal verhuurder echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.

f. Op de vertrekdag dient de huurder het pand uiterlijk om 10:00 uur  te verlaten, indien niet anders overeengekomen. 

g. Indien het huurobject tijdens de huurperiode bovenmatig vervuild mocht zijn  dan kunnen extra schoonmaakkosten berekend worden.

6. Annulering door de huurder: 

a. Iedere annulering moet de verhuurder eerst telefonisch en dan schriftelijk of digital worden medegedeeld.
b. Bij annulering na 8 dagen en tot drie maanden voor de begindatum van de huurperiode wordt 15% van de kosten in rekening gebracht.
c. Bij annulering tussen 3 maanden en één maand voor de begindatum van de huurperiode wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
d. Bij annulering tussen 1 maand en één week voor de begindatum van de huurperiode wordt 75% van de kosten in rekening gebracht.
e. Bij annulering korter dan een week voor de begindatum van de huurperiode wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
f.  De huurder heeft een Annuleringsverzekering die de kosten van annulering vergoedt.  

7. Wijziging der boeking door de huurder:

 a. Indien de huurder zijn reeds ingeplande reservering om welke reden dan ook mocht willen wijzigen dan dient dit de verhuurder digitaal of schriftelijk te worden medegedeeld. Deze wijziging, indien mogelijk, wordt schriftelijk bevestigd.

b. Wijzigingen in de huurperiode gelden als annulering.

8. Ontbinding:

 a. De verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:

-als bij de aanvang van de huurperiode de volle huursom niet is voldaan;
-indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
-indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huurtermijn een aanvang neemt voor 20:00 uur, zonder schriftelijke, telefonische of digitale berichtgeving, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken;
-indien huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst  niet nakomt.

b. Het verlaten van het gehuurde object doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.

 9. Geschillen:

 Schriftelijke bezwaren dienen aan de verhuurder in het Nederlands of in het Engels voorgelegd te worden . Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, en niet anders dan gerechtelijk kunnen worden beslist, zullen door een daartoe bevoegde rechter te Middelburg worden beslecht.

10. Overige bepalingen:

a. De verhuurder is niet aansprakelijk voor:

-diefstal, verlies of schade, op wat voor manier dan ook, die tijdens of als gevolg van een verblijf in het verhuurobject ontstaat;
-defect of niet in bedrijf gestelde apparatuur;
-ongemakken of overlast veroorzaakt door derden.

b. De juistheid van de gegevens die de verhuurder over het huurobject meedeelt, worden regelmatig en met grote zorgvuldigheid gecontroleerd. De verhuurder kan niet garanderen dat de actuele toestand van het verhuurobject volledig met het beschreven huurobject overeenstemt. 

c. Indien enige bepaling van het huurcontract, de Algemene Huur en Annuleringsvoorwaarden of het Reglement van Orde onjuist is, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. 

d. Mogelijk worden er in de onmiddellijke nabijheid van het huurobject werkzaamheden verricht die tot geluidsoverlast kunnen leiden. Daarvoor is de verhuurder in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk.

e. De huurder staat het maaien van het gazon toe op redelijke uren. 

f. WAARSCHUWING: voor gasten met een pacemaker: De keuken beschikt over een induktie kookplaat.

 

> terug naar contact <